Termat dhe Kushtet
Mirë se vini në Vip Cosmetik!

Këto terma dhe kushte përshkruajnë rregullat dhe rregulloret për përdorimin e faqes së internetit të Vip Cosmetik, e vendosur në https://vipcosmetik.com/.

Duke hyrë në këtë faqe interneti, ne supozojmë se ju i pranoni këto terma dhe kushte. Mos vazhdoni të përdorni Vip Cosmetik nëse nuk pranoni të zbatoni të gjitha termat dhe kushtet e deklaruara në këtë faqe.

Terminologjia e mëposhtme zbatohet për këto Terma dhe Kushte, Deklaratë Privatësie dhe Njoftim për Mohimin e përgjegjësisë dhe të gjitha Marrëveshjet: “Klienti”, “Ju” dhe “Juaj” ju referohen juve, personit që regjistrohet në këtë faqe interneti dhe është në përputhje me termat dhe kushtet e Kompanisë. “Kompania”, “Vetë”, “Ne”, “Ynë” dhe “Ne”, i referohet kompanisë sonë. “Pala”, “Palët”, ose “Ne”, i referohet si Klientit ashtu edhe neve. Të gjitha kushtet i referohen ofertës, pranimit dhe shqyrtimit të pagesës të nevojshme për të ndërmarrë procesin e ndihmës sonë ndaj Klientit në mënyrën më të përshtatshme për qëllimin e shprehur të plotësimit të nevojave të Klientit në lidhje me ofrimin e shërbimeve të deklaruara të Kompanisë, në përputhje me dhe duke iu nënshtruar ligjit në fuqi të al. Çdo përdorim i terminologjisë së mësipërme ose fjalëve të tjera në njëjës, shumës, shkronja të mëdha dhe/ose ai/ajo ose ato, merren si të këmbyeshëm dhe për rrjedhojë si referim të njëjtë. Termat dhe Kushtet tona u krijuan me ndihmën e Gjeneruesit të Kushteve dhe Kushteve.

Biskota
Ne përdorim përdorimin e cookies. Duke hyrë në Vip Cosmetik, ju pranuat të përdorni cookies në pajtim me Politikën e Privatësisë së Vip Cosmetik.

Shumica e faqeve interaktive të internetit përdorin cookie për të na lejuar të marrim të dhënat e përdoruesit për çdo vizitë. Cookies përdoren nga faqja jonë e internetit për të mundësuar funksionalitetin e zonave të caktuara për ta bërë më të lehtë për njerëzit që vizitojnë faqen tonë të internetit. Disa nga filialet/partnerët tanë reklamues mund të përdorin gjithashtu cookie.

Liçensë
Përveç nëse thuhet ndryshe, Vip Cosmetik dhe/ose licencuesit e tij zotërojnë të drejtat e pronësisë intelektuale për të gjithë materialin në Vip Cosmetik. Të gjitha të drejtat e pronësisë intelektuale janë të rezervuara. Ju mund ta përdorni këtë nga Vip Cosmetik për përdorim personal, duke iu nënshtruar kufizimeve të përcaktuara në këto terma dhe kushte.

Ju nuk duhet:

Ripublikoni materialin nga Vip Cosmetik
Shisni, jepni me qira ose nënlicenconi materiale nga Vip Cosmetik
Riprodhoni, kopjoni ose kopjoni materiale nga Vip Cosmetik
Rishpërndani përmbajtje nga Vip Cosmetik
Kjo Marrëveshje do të fillojë në datën e kësaj.

Pjesë të kësaj faqe interneti ofrojnë një mundësi për përdoruesit që të postojnë dhe shkëmbejnë mendime dhe informacione në fusha të caktuara të faqes së internetit. Vip Cosmetik nuk filtron, modifikon, publikon apo shqyrton Komentet para pranisë së tyre në uebfaqe. Komentet nuk pasqyrojnë pikëpamjet dhe opinionet e Vip Cosmetik, agjentëve dhe/ose filialeve të tij. Komentet pasqyrojnë pikëpamjet dhe opinionet e personit që poston pikëpamjet dhe opinionet e tyre. Në masën e lejuar nga ligjet në fuqi, Vip Cosmetik nuk do të jetë përgjegjës për komentet ose për asnjë përgjegjësi, dëmtim ose shpenzim të shkaktuar dhe/ose pësuar si rezultat i çdo përdorimi dhe/ose postimi dhe/ose shfaqja e komenteve në këtë faqe interneti.

Vip Cosmetik rezervon të drejtën të monitorojë të gjitha komentet dhe të heqë çdo koment që mund të konsiderohet i papërshtatshëm, ofendues ose shkakton shkelje të këtyre Kushteve dhe Kushteve.

Ju garantoni dhe përfaqësoni se:

Ju keni të drejtë të postoni komentet në faqen tonë të internetit dhe keni të gjitha licencat dhe pëlqimet e nevojshme për ta bërë këtë;
Komentet nuk cenojnë asnjë të drejtë të pronësisë intelektuale, duke përfshirë pa kufizim të drejtën e autorit, patentën ose markën tregtare të ndonjë pale të tretë;
Komentet nuk përmbajnë asnjë material shpifës, shpifës, fyes, të pahijshëm ose ndryshe të paligjshëm që është një cenim i privatësisë
Komentet nuk do të përdoren për të kërkuar ose promovuar biznes ose me porosi ose për të paraqitur aktivitete tregtare ose aktivitete të paligjshme.
Ju i jepni Vip Cosmetik një licencë joekskluzive për të përdorur, riprodhuar, modifikuar dhe autorizuar të tjerët që të përdorin, riprodhojnë dhe modifikojnë cilindo nga komentet tuaja në çdo formë, format ose media.

Hiperlidhja me përmbajtjen tonë
Organizatat e mëposhtme mund të lidhen me faqen tonë të internetit pa miratim paraprak me shkrim:

Agjencitë qeveritare;
Motorë kërkimi;
Organizatat e lajmeve;
Shpërndarësit e direktoriumeve në internet mund të lidhen me faqen tonë të internetit në të njëjtën mënyrë siç ata lidhen me faqet e internetit të bizneseve të tjera të listuara; dhe
Biznese të akredituara në të gjithë sistemin, përveç kërkimit të organizatave jofitimprurëse, qendrave tregtare bamirësie dhe grupeve për mbledhjen e fondeve bamirësie, të cilat mund të mos lidhen me faqen tonë të internetit.
Këto organizata mund të lidhen me faqen tonë kryesore, me botime ose me informacione të tjera të Uebsajtit për sa kohë që lidhja: (a) nuk është në asnjë mënyrë mashtruese; (b) nuk nënkupton në mënyrë të rreme sponsorizimin, miratimin ose miratimin e palës lidhëse dhe produkteve dhe/ose shërbimeve të saj; dhe (c) përshtatet brenda kontekstit të sajtit të palës lidhëse.

Ne mund të shqyrtojmë dhe të miratojmë kërkesa të tjera për lidhje nga llojet e mëposhtme të organizatave:

burime informacioni të njohura për konsumatorin dhe/ose biznesin;
faqet e komunitetit dot.com;
shoqata ose grupe të tjera që përfaqësojnë bamirësi;
online